1
Người đeo có thể sẽ thấy điều này dễ thực hiện tại rộng vào Khi mềm, và sẽ cần thiết phcửa quan đặt vòng quanh tinh trả trước. Đặt một tinh hoàn qua vòng tiếp sau thứ nhì, để kỳ lại vòng ngồi quanh phân bìu. Sau đó gập đầu dương vật lên qua vòng. Nếu người đeo cảm thấy khó khăn, hãy sử dụn
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments