Apps Tunes Logo Affiliated Business News
1
Extended Learning to platforma biznesowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

Join Our Newsletter:


What is Apps Tunes?

Apps Tunes is a social network of and for the people who loves everything Apple. News on Apple products, Apple apps, iPhone, iPad, iPod, iTunes, etc.

Latest Comments
Affiliated Business RSS Subscribers