Apps Tunes Logo Affiliated Business News
1
Extended Learning to platforma biznesowa, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story