1
TikTok là nền móng video âm nhạc và mạng xã hội của Trung Quốc được ra mắt vào năm 2017, dành cho các thị trường bên ko kể Trung Quốc. bởi Trương Nhất Minh, người sáng lập của Đầu Điều. ByteDance trước đây đã ra mắt Douyin cho thị trường Trung Quốc vào tháng 9 năm 2016.
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments