1
امروزه آنچه كه نرم‌افزارهای حوزه مالی را از هم متمایز می‌كند استفاده از ابزارهای خاص بابت تهیه گزارش‌های خاص، مهم و زمانبر می‌باشد. یكی از مهم‌ترین گزارش‌هایی كه بخش‌های مالی در سازمان‌ها زمان زیادی را صرف تهیه آن می‌كنند گزارش‌های صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های توضیحی پیوست آنها می‌باشد.

سیستم صورت‌های مالی این امكان را فراهم كرده است كه این گزارش‌ها به شكل دقیق و سریع در قالب تعا
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments