1
خرید در هر سازمانی اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل بخشی به نام تدارکات در هر سازمان وجود دارد. اینکه شما به موقع به کالا و خدماتی که نیاز دارید، دسترسی داشته باشید، کالای خاصی را انبار نکنید و البته بهترین خرید ممکن را داشته باشید، اهمیت بالایی دارد و از این رو سیستم خرید و تدارکات داخلی به کمک شما می آید.

هر سازمان بخش های مختلفی دارد. به عنوان مثال بخش های حسابداری و مالی، انباردار
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments